Kvalitetsansvariga enligt PBL

För sådana byggnadsåtgärder som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa en rivningsplan skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren.

Till kvalitetsansvarig får endast utses den som har fått godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt lagen om teknisk kontroll eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete.

 

Kravspecifikation för «Kvalitetsansvarig enligt PBL» i SBRs KA-grupp

För certifierad «Kvalitetsansvarig enligt PBL» som ingår i SBR:s KA-grupp är deltagande i symposium obligatoriskt.

Symposierna avslutas med en skriftlig kunskapsprövning för att uppfylla certifieringsorganets krav på utbildning och fortbildning enligt reglerna for KA2.

I övrigt skall följande uppfyllas:

Källa: Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Medlem i SBR Certifierad av SITAC Byggcentrum